تاريخ : جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ | 22:50 | نویسنده : یوسف عباسی

پروژه:

معمولا پروژه به فعالیت هایی گفته می شود که بر اساس هدف های برنامه ی درسی طراحی می شود و تا حدودی پیچیده تر از تکالیف معمولی است.فعالیت های پروژه ای برای دانش آموزان فرصتی فراهم می آورد تا مهارت های بهتر زندگی کردن و توانایی برخورد با مسائل زندگی را کسب کنند.

دلایل استفاده از پروژه:

مهارت در به کارگیری دانش و اطلاعات و خبرگی درحل مسائل مختلف
توانایی کار کردن با دیگران
پرورش تفکر واگرا و همگرااز طریق بها دادن به الهامات شهودی و جرقه های ذهنی آنی به موازات پرورش تفکر منطقی
خود تنظیمی و احساس مسئولیت
قابلیت بروز خلاقیت و جرات و جسارت
تقویت روحیه ی فداکاری
پرورش توانایی تجسم پیش بینی وحدس و گمان
هدایت جریان یادگیری به وسیله خود دانش آموز
مراحل انجام پروژه

الف-انتخاب موضوع:
بررسی انطباق با اطلاعات قبلی و تجارب گذشته؛مناسب بودن منابع؛انطباق با اهداف درسی و....

ب- مرحله ی گسترش:
 هدایت صحیح در انجام و ارائه ی پروژه؛ فراهم آوردن منابع؛مشارکت اولیا

ج-مرحله ی پایان:
فرصت برای ارائه کار یا خلاصه و اهم نتایج؛فرصت پرسش برای دیگران و پاسخ ارائه دهندگان؛ارزش یابی به کمک دانش آموزان
انواع پروژه
پروژه های خدماتی: شامل ارائه خدمتی به افراد نیازمند دریافت کمک
پروژه های حل مسئله:برای حل مسائل واقعی طراحی می شوند ودر واقع به کارگیری رویکرد کاوشگری در قالب پروژه است. 
پروژه های تولیدی: ساخت یک باران سنج یا مدل حرکت وضعی زمین
پروژه های وسیع و سراسری:همه ی دانش آموزان یک کلاس یا مدرسه در آن مشارکت دارندو..

مراحل انجام یک پروژه:
الف-مرحله ی آغاز
انتخاب موضوع-بررسی انطباق با اطلاعات قبلی و تجارب گذشته؛مناسب بودن منابع؛انطباق با اهداف درسی و....
ب- مرحله ی گسترش:
 هدایت صحیح در انجام و ارائه ی پروژه؛ فراهم آوردن منابع؛مشارکت اولیا
ج-مرحله ی پایان:
فرصت برای ارائه کار یا خلاصه و اهم نتایج؛فرصت پرسش برای دیگران و پاسخ ارائه دهندگان؛ارزش یابی به کمک دانش آموزانپیچک